ФМТ Логотип Факультет
інженерії машин, споруд та технологій
Наш номер телефону
(0352) 51-97-16
Факультет інженерії машин, споруд та технологій

Наукова робота

Наукова робота


На факультеті діють наукові школи:

 • «Розробка методів прогнозування і підвищення стримувальної здатності та довговічності елементів конструкцій» (Заслужений діяч науки і техніки України, д.т.н., проф. Ясній П.В);
 • «Розробка методів підвищення технологічних параметрів машинних комплексів на основі застосування гвинтових механізмів» (Заслужений винахідник України, д.т.н., проф. Гевко Р.Б. );
 • «Розробка методів синтезу машин, металорізальних верстатів та інструментів» (Засл. працівник освіти України, д.т.н., проф. Луців І.В.);
 • «Критеріальна оцінка міцності і прогнозування ресурсу роботи основних тримких конструкцій сільськогосподарських машин» (Заслужений працівник освіти України, д.т.н., проф. Рибак Т.І.);
 • «Автоматизоване проектування технологічних процесів виготовлення широкосмугових гвинтових робочих органів машин» (д.т.н., проф. Пилипець М.І.);
 • «Проектування енергоощадних джерел і режимів нагрівання для наплавлення тонких елементів конструкцій при розробці нових технологічних процесів та відновленні спрацьованих деталей машин» (д.т.н., проф. Пулька Ч.В.);
 • «Харчова біотехнологія» (д.б.н., проф. Юкало В.Г.)

 

Для підготовки фахівців вищої кваліфікації функціонують аспірантура і докторантура за науковими спеціальностями: 

 • 131 Прикладна механіка;
 • 132 Матеріалознавство;
 • 133 Галузеве машинобудування;
 • 162 Біотехнології та біоінженерія;
 • 181 Харчові технології;
 • 274 Автомобільний транспорт;

 

 На факультеті функціонують три спеціалізовані вчені ради для захисту дисертацій:

 • спеціалізована рада Д58.052.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спец. 05.05.11– «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»;
 • спеціалізована рада Д58.052.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спец.:
  • 01.02.04 – «Механіка деформівного твердого тіла»;
  • 01.05.02 – «Математичне моделювання і обчислювальні методи»;
 • спеціалізована рада К58.052.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спец.:
  • 05.02.08 – «Технологія машинобудування»;
  • 05.03.01 – «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти»
  • 05.05.05 – «Піднімально-транспортні машини».